HONDA SHEPHERDS OF CZYZ ON KRÓTKOWŁOSY

honda st1

HONDA Shephertds of Czyz

IPO V, BH 60 PKT, TP 15/15

HD A, ED 0/0

ur.19.04.2017

M: CORRA Schreidon

O: KLAUS von Tronje

RODOWÓD

1ST GENERATION 2ND GENERATION 3RD GENERATION
OjciecKLAUS VON TRONJE Ojciec
ARRE VOM HUHNEGRAB
Ojciec
LENNOX VON REGINA PACIS
Matka
JALMARI VOM HUHNEGRAB
Matka
ANUSCHKA DE JOVIPE
OjciecGODALIS TINO
Matka
NADIA VOM JABORA
Matka
CORRA SCHREIDON
Ojciec
NELSON VOM FRANKENGOLD
OjciecVALDO VON DEN HUGENOTTEN
Matka
XOXI VOM FRANKENGOLD
Matka
SARAH SCHREIDON
Ojciec
YOE VOM HAUS SALIHIN
Matka
HOLLYU SCHREIDON